JSMEINLINE.CZ GYMNASTIKAPRODETI.CZ SPORTOVNIKEMPY.COM +420 731 127 407

Všeobecné podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Projekt Tenis pro děti

Projekt Tenis pro děti je projektem organizace SK Tenis pro děti, z.s., IČ 07465815, se sídlem Svatoslavova 343/41, Nusle (Praha 4), 140 00. Cílem projektu je seznámit děti se základy tenisu a postupně u nich zdokonalovat techniku jednotlivých úderů.

Přihlášení

Dítě je řádně přihlášeno a může být přijato do kurzu, pokud společnost

„TENIS PRO DĚTI“ obdrží elektronickou vyplněnou přihlášku a má uhrazené kurzovné.

Dítě lze na kroužek přihlásit pomocí elektronické přihlášky na našich webových stránkách www.tenisprodeti.cz . Po vyplnění elektronické přihlášky obdrží rodič e-mailem potvrzení o přihlášení dítěte do kroužku včetně přihlášky vygenerované dle údajů, které do systému zadal.

V případě, že přihlásíte dítě do kroužku v 1. pololetí, je tak přihlášeno na celý školní rok, není potřeba jej přihlašovat znovu ve 2. pololetí. Pokud nebude dítě ve 2. pololetí v kroužku pokračovat, začátkem nového roku vám přijde e-mail, kde bude možnost z dalšího pololetí dítě odhlásit.

Platba

 1. Cena kurzu neboli kurzovné je stanoveno dle příslušné lokality na stránkách www.tenispodeti.cz, v Kč za pololetí.
 2. Po vyplnění elektronické přihlášky obdrží rodič e-mailem potvrzení o přihlášení dítěte, variabilní symbol a číslo účtu, na které kurzovné zaplatí.
 3. Rodič je povinen zaplatit kurzovné nejpozději do sedmi dnů před začátkem první lekce daného pololetí.
 4. Pokud není kurzovné v této lhůtě uhrazeno, nebude dítě zařazováno a ani přijato do kurzu.
 5. V případě nepřijetí dítěte do kurzu nepřebírá instruktor ani společnost „TENIS PRO DĚTI“ za dítě po dobu konání lekce odpovědnost.
 6. Platba kurzovného pro kurzy trvající 2 pololetí probíhá ve dvou splátkách (1 splátka = 1 pololetí).
 7. Začátkem nového roku vám přijde e-mail s platebními pokyny na 2. splátku, proto prosím kontrolujte své e-mailové adresy.
 8. V případě odhlášení dítěte před začátkem kroužku je rodič povinen provést odhlášení minimálně sedm dní před první lekcí.
 9. Pokud rodič dítě do tohoto termínu neodhlásí, je povinen uhradit storno poplatek ve výši 1000 Kč. Storno poplatek je rodič dítěte povinen zaplatit i v případě, že není kurzovné řádně uhrazeno dle odst. 3 a 4.
 10. Pokud dítě odhlásí v průběhu konání kroužku, z jiných, než závažných důvodů, hradí za kroužek storno poplatek ve výši 100% ceny kurzovného.
 11. Rodiče jsou povinni uhradit storno poplatek do 10 dnů od odhlášení dítěte.
 12. V případě, že rodič nebude schopen prokázat provedení platby a společnost ,,TENIS PRO DĚTI“ platbu nedohledá, je rodič nadále povinen provést platbu.

Přebírání dětí

Děti navštěvující školní družinu si lektor vyzvedává přímo v družině a odvádí je na výuku. Po absolvování lekce je možné děti vyzvednout přímo z kurzu, ostatní děti instruktor odvádí zpět do družiny.

Zdravotní stav

Rodič se zavazuje, že dohlédne na to, aby se jeho dítě účastnilo lekce pouze, pokud je zdrávo, prozatím absolvovalo všechna povinná očkování, a že dítěti nebrání zdravotní ani psychický stav pobývat v dětském kolektivu. Pokud má vaše dítě nějaké zdravotní či psychické omezení, uveďte jeho stav v elektronické přihlášce a neprodleně informujte instruktora.

Počet lekcí

Tenisový kurz se skládá z několika lekcí v daném školním roce. Lekce probíhají jednou týdně v předem určený den a hodinu. Lekce neprobíhají v době školních prázdnin, státních svátků, ředitelského volna či jiných akcí školy. Minimum účastníků pro otevření kurzu je 5, maximum 12 (v případě mateřských škol je maximální počet účastníků 10).

Odpadlá lekce

V případě absence instruktora uděláme vše pro to, aby lekce neodpadla a byl zajištěn zastupující instruktor. Pokud lekce odpadne, nahradíme ji v nejbližším termínu, nebo prodloužením následujících lekcí tak, aby byly odučeny všechny lekce. O náhradním termínu či prodloužení lekcí budete informováni prostřednictvím e-mailu či SMS zprávy.
V případě absence dítěte na lekci společnost „TENIS PRO DĚTI“ neposkytuje žádnou finanční či jinou kompenzaci, lekci si může dítě nahradit v jakékoliv jiné škole, ve které máme kroužky tenisu otevřeny.

Evidence lekcí

Instruktoři vedou docházkový arch se zápisem z každé lekce, do kterého můžete po předchozí domluvě nahlédnout v kanceláři „TENIS PRO DĚTI“.

Zrušení kurzu

Pokud bude kurz zrušen z organizačních důvodů (nedostatek dětí v kroužku apod.), bude rodičům tato informace sdělena 24 hodin před začátkem první lekce a bude jim navráceno uhrazené kurzovné.

Kdy nebude dítě přijato na kurz

Pokud nebude před první lekcí uhrazeno kurzovné ve stanovené lhůtě či pokud dítě nebude vhodně oblečeno a nebude mít potřebné sportovní vybavení, nebude přijato na kurz.

Bezpečnost dětí

Bezpečnost dětí je pro nás na prvním místě. Za projektem „TENIS PRO DĚTI“ stojí skupina tenisových trenérů a pedagogů. Tým našich trenérů se mimo tenisového tréninku specializuje na všeobecný pohybový rozvoj dětí. Projekt „TENIS PRO DĚTI“ má po celou dobu trvání kurzu uzavřeno pojištění odpovědnosti. Úrazové pojištění projekt „TENIS PRO DĚTI“sjednáno nemá, rodičovi dítěte je nicméně důrazně tímto doporučeno sjednat pro dítě úrazové pojištění.

Fotografie a videonahrávky

Rodiče souhlasí s pořizováním fotografií a videonahrávek z výuky kroužků, na nichž mohou být zachyceny jejich děti a souhlasí s jejich následným užitím společností „TENIS PRO DĚTI“ pro její propagační a reklamní účely, tj. zejména jejich umístění na webové stránky www.tenisprodeti.cz, facebookové stránky https://www.facebook.com/tenisprodeti.cz/ a použití v jejích reklamních či výukových materiálech.

Zpracování osobních údajů

Rodiče souhlasí se zpracováním osobních údajů (osobními údaji se má na mysli: jméno a příjmení dítěte a rodiče, adresa elektronické pošty rodiče, telefonní číslo rodiče, místo bydliště, svých a jejich dětí) a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to výhradně pro účely plnění smluvních závazků, pro účely zasílání obchodních sdělení a pro jiné marketingové účely. Osobní údaje klientů budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem, nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Rodič se tímto zavazuje poskytnout pravdivé osobní údaje o svém dítěti přihlášeném do kurzu a v případě změny v těchto osobních údajích v době, kdy dítě navštěvuje kurz, tyto změny bez zbytečného odkladu oznámit.

Spolupráce

Neváhejte nám zavolat nebo napsat s vaším dotazem nebo přáním, budeme vám rovněž vděčni za jakékoliv připomínky.
Na našich kurzech jsou rodiče kdykoli vítáni, jen prosíme, abyste svou přítomností nenarušovali průběh lekce a respektovali přání našich instruktorů.

 

TENIS PRO DĚTI